Home Onze service Service contracten

CreaComputer: persoonlijke service !

Gegarandeerde service

Onder gegarandeerde service verstaan wij dat wij voor u het probleem met uw pc of randapparatuur voor u oplossen. Ook als dit betekent dat uw laptop moet worden opgestuurd naar de fabrikant, dan kunnen wij dit ook voor u regelen. Als u een service contract heeft afgesloten dan is daar vervangende apparatuur bij inbegrepen in afwachting van reparatie van uw eigen apparatuur.

voorkant-256x222 


Algemene leveringsvoorwaarden van CreaComputer

Art.1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen gebezigd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
CreaComputer wordt hierna genoemd als C.C. Diegene waar C.C. een overeenkomst mee aangaat of wil aangaan wordt hierna aangeduid als Cliënt of opdrachtgever
Onder overeenkomst wordt in dit kader verstaan een wilsverklaring tussen C.C. en Cliënt.

Art.2 Algemeen
Een exemplaar van deze voorwaarden is in te zien op de website van C.C.en wordt verder bij het eerste contact tussen C.C. en opdrachtgever uitgereikt.
C.C. is gerechtigd zonder opgaaf van reden de onderhandelingen met derden ieder moment af te breken.
Ingeval de opdrachtgever na gesloten overeenkomst anders besluit dan is overeengekomen zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 3
De opdrachtgever kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel aanspraak maken op een vergoeding voor eventuele gemaakte kosten en/of geleden of nog te lijden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan.

Art 4 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan.
De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.De verkoper heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

Zodra de koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen op de koper terstond en ten volle opeisbaar en is de verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

Art 5
Offertes/aanbiedingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden aangeboden.
C.C. bevestigd de mondelinge overeenkomst voor eventueel te verrichten werkzaamheden altijd schriftelijk.

Art.6
Alle uitgebrachte, zowel mondelinge als schriftelijke, offertes zijn vrijblijvend en kunnen door C.C. steeds worden herroepen.

Art 7
C.C. is nimmer gehouden aan wijzigingen die door de cliënt eenzijdig in de overeenkomst is aangebracht.

Art 8
Alle werkzaamheden en offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever aan C.C. is verstrekt. Mocht na eerste inspectie blijken dat de verstrekte informatie opzettelijk of onopzettelijk verkeerd is geweest, dan is C.C. niet meer gebonden aan welke afspraak dan ook. Storingen die het gevolg zijn van gebruikte software vallen hier eveneens buiten, eventuele ingeroepen hulp valt dan ook niet onder welke garantiebepalingen dan ook.

Art 9
C.C. zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

Art 10
C.C. verstrekt altijd voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden een prijsopgave alsmede een termijn waar binnen de opdracht uitgevoerd zal gaan worden.

Art 11
Na de uitvoering van de opdracht verstrekt C.C. een gespecificeerde nota aan de opdrachtgever.

Art. 12
C.C. garandeert de goede uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden
en de daarbij gebruikte materialen.en verleent op alle nieuwe onderdelen een garantie van 1 jaar tenzij anders is aangegeven,mits de configuratie is aangesloten op een contact met randaarde in alle gevallen waar dit niet het geval is vervalt de garantie.
Bij complete configuraties wordt eveneens een garantie op het geheel verleend van 1 jaar
Echter alleen en uitsluitend op de geleverde hardware.
De configuraties worden allen afgeleverd met een zegel van C.C. Bij beschadiging hiervan vervallen alle garanties.

Art 13
Ingeval van een verzoek tot reparatie of upgrading van een systeem geschiedt de expertise en eventuele daarop te verrichten werkzaamheden op eigen risico van de opdrachtgever.
C.C. behoudt zich het recht voor om na een oppervlakkige expertise de opdracht niet aan te nemen.

Art 14
C.C. verplicht zich binnen 48 uur service te verlenen,binnen haar werkgebied d.w.z. binnen een straal van 50 km om de vestigingplaats,tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, op de door haar geleverde zaken, uitgezonderd overmachtsituaties en vakanties,uitsluitend in geval van garantie worden geen kosten in rekening gebracht. Mocht echter uit expertise van C.C.blijken dat de storing een gevolg is van onjuiste, of onoordeelkundige gebruik van de hardware,dan worden de kosten voor de te verhelpen storingen wel in rekening gebracht. Dit geldt eveneens indien de storingen een gevolg zijn van gebruikte software. (zie art.8)

Art 15
C.C. is bereid bij aflevering van complete configuraties de eventuele aanwezige randapparatuur aan te sluiten, mits de originele software en drivers aanwezig zijn.

Art 16
De door C.C. gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.

Art 17
C.C. is gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijziging in deze factoren.

Art.18
De door C.C. aangekondigde acties of speciale aanbiedingen zijn immer gelmiteerd, ofwel door datum, ofwel door aantallen.

Art.19
Op drukfouten in prijslijsten, folders advertenties en op internet kan tegenover C.C. nimmer een beroep worden gedaan.

Art.20
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal de betaling bij aflevering geschieden en wel à contant. Mocht C.C. besluiten dat betaling op een later tijdstip kan plaats vinden dan geldt hiervoor een termijn van 7 kalenderdagen. Indien de cliënt in gebreke blijft, zullen alle invorderingskosten voor rekening van cliënt komen.

Art.21
C.C. behoudt zich het recht voor geen leveringen te doen indien vorige nota's nog openstaan.

Art 22
Betaling zal uitsluitend in euro's geschieden, d.m.v contante betalingen ( pinautomaat ) C.C. behoudt zich het recht voor geen andere waarde papieren dan euro's te accepteren.

Art 23
C.C. is nimmer aansprakelijk te stellen voor eventuele verloren gegane bestanden of andere schade die kan ontstaan tijdens het verrichten van de werkzaamheden.

Art 24
C.C. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die buiten haar schuld is ontstaan.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast hetgeen hieromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten af komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop C.C. geen invloed kan uitoefenen, stakingen inbegrepen, waardoor C.C. niet in staat kan worden geacht aan zijn verplichtingen te voldoen.

Art. 25
Bij geschillen is de rechtelijke macht in de vestigingsplaats van C.C. of het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van C.C. resorteert, bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter in dezen bevoegd is.

Art. 26
Op elke overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Alle andere buitenlandse koopverdragen zijn uitgesloten.